โคเนื้อ

รายละเอียด

 • โคเนื้อ

 • 2526

 •   ปรารถนา พฤกษะศรี

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 256 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L73-โรคสัตว์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Bovinae;สายพันธุ์ลูกผสม (สัตว์);โรงเรือนสัตว์;เครื่องมือสัตวบาล;การให้อาหารสัตว์;การจัดการปศุสัตว์;โรคของสัตว์;การควบคุมโรค;การตลาด;

 • Bovinae;Breeds (animals);Animal housing;Animal husbandry equipment;Animal feeding;Livestock management;Animal diseases;Disease control;Marketing;

 • โคเนื้อ;พันธุ์;การจัดการพันธุ์;โรงเรือน;สิ่งก่อสร้าง;ฟาร์มโคเนื้อ;อาหาร;พืชอาหารสัตว์;โรค;การป้องกันโรค;การจัดการฟาร์ม;ตลาดโคกระบือ

 • Bos

 • KUC00001773

 • [1] ปรารถนา พฤกษะศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University