การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน

รายละเอียด

 • การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน

 • Beef cattle and buffalo production in the tropics

 • 2549

 •   เมธา วรรณพัฒน์

 • หนังสือ

 • ISBN 974-555-535-5

 • [ม.ป.ท.]

 • 217 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โคเนื้อ;โค;ปศุสัตว์;กระบือ;การผลิต;การผลิตสัตว์;เขตร้อน;การเลี้ยงสัตว์;พันธุ์;โรงเรือนสัตว์;การผสมพันธุ์;การผสมเทียม;เครื่องมือและอุปกรณ์;การให้อาหาร;

 • Beef cattle;Cattle;Livestock;Water buffaloes;Production;Animal production;Tropical zones;Animal husbandry;Varieties;Animal housing;Hybridization;Artificial insemination;Equipment;Feeding;

 • โคเนื้อ;กระบือ;โคเนื้อเขตร้อน;กระบือเขตร้อน;พันธุ์;โรงเรือน;สรีรวิทยาการสืบพันธุ์;เครื่องมือ;การผลิตสัตว์;การเลี้ยงโคเนื้อ;การเลี้ยงกระบือ;การผสมพันธุ์สัตว์;การผสมเทียม;การให้อาหารสัตว์

 • TAB000025500567

 • [1] เมธา วรรณพัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University