ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

รายละเอียด

 • ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-403-431-9

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 167 หน้า

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • F01-การผลิตพืช

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • Oryza sativa;เกษตรกร;ระบบการทำฟาร์ม;สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม;การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม;ชุมชนชนบท;การพัฒนาชุมชน;กระบือ;

 • Oryza sativa;Farmers;Farming systems;Sociocultural environment;Socioeconomic development;Rural communities;Community development;Water buffaloes;

 • ข้าว;พันธุ์;ควาย;โรงสี;ชาวนา;เกษตรกร;วิถีชีวิต;เศรษฐกิจพอเพียง;ขวัญข้าว;ขวัญแผ่นดิน;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;ในหลวง;พระราชกรณียกิจ;พระราชจริยวัตร

 • Rice;Economy sufficiency;Farmer;Rice mill;Rice strains;Genetic heritage;Varieties;His Majesty

 • ORY000077,2010-007-0001

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University