ส้วม เพื่อการเลี้ยงโคและกระบืออย่างยั่งยืน

รายละเอียด

  • ส้วม เพื่อการเลี้ยงโคและกระบืออย่างยั่งยืน

  • ไม่ระบุ

  •   พิพัฒน์ สมภาร

  • บทความในวารสาร

  • ไทยคาวบอย แมกกาซีน

  • ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 หน้า 22-23

  • ไทย

  • โค;วัว;กระบือ;ควาย;การเลี้ยงสัตว์;สุขลักษณะ;ส้วม;ความยั่งยืน;ประเทศไทย

  • TB000025530023

  • [1] พิพัฒน์ สมภาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University