การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยโดซีส ในโคและกระบือในเขตจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

 • การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยโดซีส ในโคและกระบือในเขตจังหวัดขอนแก่น

 • ไม่ระบุ

 •   อารินี ชัชวาลชลธีระ
    เรืองทอง กิจเจริญปัญญา
    วีรพล ทวีนันท์
    ลักษณาภรณ์ จงขจรพงษ์
    อภิรมย์ เจริญไชย
    นิยมศักดิ์ อุปทุม

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • สัตวแพทยศาสตร์ มข.

 • ก.ค.-ธ.ค. 46

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 9-15

 • ไทย

 • โรคเมลิออยโดซีส;โค;กระบือ;จังหวัดขอนแก่น;Burkholderia;pseudomallei

 • TB000025460023

 • [1] อารินี ชัชวาลชลธีระ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
  [2] เรืองทอง กิจเจริญปัญญา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
  [3] วีรพล ทวีนันท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
  [4] ลักษณาภรณ์ จงขจรพงษ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
  [5] อภิรมย์ เจริญไชย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
  [6] นิยมศักดิ์ อุปทุม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University