หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

รายละเอียด

 • หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

 • 2528

 •   กระจ่าง วิสุทธารมณ์
    กัญจนะ มากวิจิตร์
    กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
    ทองยศ อเนกะเวียง
    สุภาพร อิสริโยดม
    ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 350 หน้า

 • สัตว์เลี้ยง;กระบือ;การเลี้ยงสัตว์;ไก่;เป็ด;สุกร;โค;ความสำคัญ;การผลิตสัตว์;พันธุศาสตร์สัตว์;การปรับปรุงพันธุ์;การผสมพันธุ์;อาหาร;โภชนศาสตร์;สรีรวิทยา;การจัดการฟาร์ม;โรคสัตว์;สุขภาพอนามัย;ประเทศไทย

 • Animals;Buffaloes;Animal husbandry;Chicken;Duck;Pigs;Cattles;Important;Animal production;Genetics;Animal breeding;Breeding;Feed;Nutrition;Physiology;Farm management;Animal disease;Health;Sanitation;Thailand

 • TB000025520187,KU0019005,2011-002-0131

 • [1] กระจ่าง วิสุทธารมณ์
  [2] กัญจนะ มากวิจิตร์
  [3] กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
  [4] ทองยศ อเนกะเวียง
  [5] สุภาพร อิสริโยดม
  [6] ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University