การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209

รายละเอียด

 • การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209

 • ไม่ระบุ

 •   พิศาล จังศิริพรปกรณ์
    พิชิต ชูเสน
    ฉลองชัย ชุ่มชื่น

 • หนังสือ

 • 9 หน้า

 • กระบือปลัก;ควาย;การถ่ายมูล;องค์ประกอบทางเคมี;มูลกระบือ

 • TB000025520005

 • [1] พิศาล จังศิริพรปกรณ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี)
  [2] พิชิต ชูเสน (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง)
  [3] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University