คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51(2)-0206-163

รายละเอียด

 • คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51(2)-0206-163

 • ไม่ระบุ

 •   พิสัย วงศ์พาณิชย์
    พิศาล จังศิริพรปกรณ์

 • หนังสือ

 • 9 หน้า

 • กระบือ;กระบือปลัก;คุณค่าความแตกต่างของลูก;การเจริญเติบโต;พ่อพันธุ์;ลูกกระบือ;ควาย

 • TB000025520001

 • [1] พิสัย วงศ์พาณิชย์ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์บุรีรัมย์)
  [2] พิศาล จังศิริพรปกรณ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University