เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

รายละเอียด

 • เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

 • การชันสูตรซากสัตว์

 • 2544

 •   อัจฉริยา ไศละสูต

 • บทความในหนังสือ

 • 974-568-279-9

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา หน่วยพยาธิวิทยา

 • กรุงเทพฯ

 • 287 หน้า

 • ไทย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • ซากสัตว์;ม้า;สุกร;สุนัข;โค;กระบือ;การชันสูตรศพ;ส่วนท้อง;ช่องภายในร่างกาย;อวัยวะสืบพันธุ์;ทางเดินปัสสาวะ;อก;ระบบทางเดินหายใจ;

 • Carcasses;Horses;Swine;Dogs;Cattle;Water buffaloes;Postmortem examination;Abdomen;Body cavities;Genitalia;Urinary tract;Thorax;Respiratory system;

 • ซากสัตว์;ม้า;สุกร;สุนัข;โค;กระบือ;การชันสูตร;อวัยวะภายในช่องท้อง;อวัยวะสืบพันธุ์;ทางเดินปัสสาวะ;อวัยวะภายในช่องอก;ระบบทางเดินหายใจ

 • TAB000025480886

 • [1] อัจฉริยา ไศละสูต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา หน่วยพยาธิวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University