รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

รายละเอียด

 • รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

 • Some noteworthy of coprophilous Ascomycetes from Khao Yai National Park and Phu Luang Wildlife Sanctuary

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

 • Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2552

 •   อรอุมา เพียซ้าย
    เลขา มาโนช

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-660-328-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

 • กรุงเทพฯ

 • 17-20 มี.ค. 2552

 • กรุงเทพฯ

 • 641 หน้า

 • อังกฤษ

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • เชื้อรา;ความหลากหลายทางชีวภาพ;สัณฐานวิทยาของเชื้อรา;Cervidae;Bovinae;ช้าง;อุจจาระ;สปอร์ของรา;การจัดจำแนก;ประเทศไทย;

 • Fungi;Biodiversity;Fungal morphology;Cervidae;Bovinae;Elephants;Faeces;Fungal spores;Identification;Thailand;

 • เชื้อรา;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การแพร่กระจาย;มูลสัตว์;มูลเก้ง;มูลกระบือ;มูลวัว;มูลช้าง;การจำแนกชนิด;สัณฐานวิทยา;อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

 • Coprophilous;Ascomycetes;Dung fungi;Khao Yai national park;Phu Luang wildlife sanctuary

 • KC4701066

 • [1] อรอุมา เพียซ้าย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [2] เลขา มาโนช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

 • [1] Onuma Piasai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [2] Leka Manoch (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University