วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็งที่ได้จากฝูงแม่กระบือปลักพันธุ์ดี 0 28 2541
การย้อมสีนิวเคลียสของโอโอไซต์กระบือปลักและโค ด้วยวิธี Rapid Staining Method 20 105 2542
การแช่แข็งตัวอ่อนที่เก็บจากฝูงแม่กระบือปลัก (Bubalus bubalis) พันธุ์ดี 0 90 2541
งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์ 0 239 ไม่ระบุ
งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์ 0 34 2540
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์ในกระบือปลักไทย: การเก็บตัวอ่อน และการแช่แข็งตัวอ่อนจากแม่กระบือที่มีพันธุกรรมสูง 0 213 2540
ผลของเฮปพารินที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของกระบือปลัก 23 63 2542
อิทธิพลของ Recombinant bovine somatotropin ต่อการตอบสนองการกระตุ้นเพิ่มการตกไข่ในกระบือปลัก 0 44 2541
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University