แบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบ
1.1 อายุ
1.2 หน่วยงานที่สังกัด
1.3 สถานภาพ
1.4 การศึกษา
1.5 วัตถุประสงค์การใช้ระบบ
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ด้านระบบ
2.1.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
2.1.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
2.1.3 ความถูกต้องของการคำนวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน
2.1.4 รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
2.1.5 ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.6 การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอดูง่ายและสวยงาม
2.1.7 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
2.1.8 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าจอต่างๆ
2.2 ด้านข้อมูล
2.2.1 ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ
2.2.2 ข้อมูลที่ได้เพียงพอกับความต้องการ
2.2.3 ความทันสมัยของข้อมูลที่ได้รับ
2.2.4 ความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ

3.1. ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุง

3.2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

โปรดระบุ E-mail ของท่านเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร :
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University