สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,131 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 1,819 รายการ    
 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

จำนวนหน้า หน้า 13: 1-12

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

จำนวนหน้า หน้า 12: 1-16

ผู้แต่ง สุรศักดิ์ จำหมาย , อภิชัย รัตนวราหะ , จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

 

การสำรวจโรคทอคโคพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจโรคทอคโคพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 23

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , วีระพล จันทร์สวัสดิ์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

โครงการสำรวจยาไทยพื้นเมืองใช้รักษากระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการสำรวจยาไทยพื้นเมืองใช้รักษากระบือ

จำนวนหน้า หน้า 110-112

ผู้แต่ง ประสบ บูรณมานัส ,

 

Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1982

ชื่อหนังสือ Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ผู้แต่ง Kitiya Srisakwattana , Chanphen ngramsuriyoroj , Maneewan Kamonpatana ,

 

Age at first calving and calving interval of the Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ชื่อหนังสือ Age at first calving and calving interval of the Thai swamp buffalo

จำนวนหน้า หน้า 8

ผู้แต่ง Charan Chantalakhana ,

 

Repeatability estimates and effect of parity on calving interval and birth weight of Swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การปรับปรุงผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ชื่อหนังสือ Repeatability estimates and effect of parity on calving interval and birth weight of Swamp buffalo

จำนวนหน้า หน้า 8

ผู้แต่ง Prachan Veerasit , Supat Faarungsang , Charan Chantalakhana ,

 

การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

จำนวนหน้า หน้า 165-169

ผู้แต่ง เข็มทอง กลิ่นเกษร , สถิตย์ มั่งมีชัย , จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

จำนวนหน้า หน้า 203-208

ผู้แต่ง อนุชา ศิริ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

จำนวนหน้า หน้า 170-179

ผู้แต่ง Metha Wanapat , Sriwattanasombat, P. ,

แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 1,819 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University