สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,131 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,819 รายการ   
 

Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Growth pattern of Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Growth pattern of Thai swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , จรัญ จันทลักขณา ,

 

การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

จำนวนหน้า 48 หน้า

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , วีระพล จันทร์สวัสดิ์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

ความพิเศษของเนื้อควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ความพิเศษของเนื้อควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

กระเพาะควายมีอะไรดี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ กระเพาะควายมีอะไรดี

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

คู่มือการออกค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ , ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ , ศรุดา โพธิ์ศรี , ธนัตถุ์ วิชุกรมณ์จิรภัคร , ฟ้าประทาน สวงโท , ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ , ปิยะธิดา ขอเหนี่ยวกลาง , ศศิมา เทียมหมอก , พิมาลา เกษมสุข , สาวิณี อาภาวัฒนกิจสกุล ,

 

การจัดการเนื้อสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

 

รายงานผลการสำรวจปศุสัตว์ปี 2526: เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 277

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,819 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University