วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

พัฒนางานด้านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามชายแดน ลาว-ไทย-กัมพูชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2538

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Study on the quality of raw buffalo milk affected by the handling system as well as the properties of spray dried milk

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2535

ผู้แต่ง Bashir, Aftab ,

 

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2525

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาสัตวศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก

จำนวนหน้า หน้า 49-50

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , จินตนา อินทรมงคล , ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University