พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,042 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    
 

การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

จำนวนหน้า 699 หน้า

ผู้แต่ง กมลชัย ตรงวานิชนาม , ปารียา อุดมกุศลศรี , สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ , อารินี ชัชวาลชลธีระ , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ ,

 

สมุนไพร สำหรับโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 441 หน้า 108

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขวัญข้าว: งานอันเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2551

ผู้แต่ง ดาวลดา พันธ์วร , อัจฉราพร พงษ์ฉวี , จิตติมา ปั้นจ้อย , มาดา กระดังงา , รัชดาพร ศรีภิบาล , สุปราณี ไกรวีระเดชาลัย , จุไรรัตน์ โมนยะกุล , ประทิน แจ่มนาค , สมภพ ปู่ไทย , อนุวัฒน์ วัจฉละอนันท์ , อภินันท์ คำยวง , จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา , ณัฏฐวุฒิ เมฆดี ,

 

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจากมูลโค-กระบือ แปรรูปสะดวกใช้กับนาข้าว กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน บ้านโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 42-49

ผู้แต่ง ณัฐภูมิ สุดแก้ว ,

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2549

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 52 ฉบับที่ (No.) 598 หน้า 14-44

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ควายไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2548

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

พืชเพื่ออนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร ปีที่ 16 ชมรม มก. อาวุโส สรุปกิจกรรม ประจำปี 2547

ชื่อหนังสือ พืชเพื่ออนาคต

จำนวนหน้า 88 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ,

 

ควาย โรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2547

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 334 หน้า 55-56

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

ควาย: โรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2546

ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 17-21

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรรักษาควาย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2544

ผู้แต่ง ประสบ บูรณมานัส , ชวเลิศ โยสีดา , จินตนา อินทรมงคล ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University