พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ   
 

ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง บุญไทย แก้วขันตี , อภิรดี ยิ้มละมัย , วิทยา เจียรพันธุ์ , วรวรรณ คำแย้ม , ดรุณี วันทะนะ , ขวัญใจ รุจิเรข , ชัยณรงค์ ลาภเศรษฐานุรักษ์ ,

 

เกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกร ผสมผสานเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิสันต์ ท้าวสูงเนิน ,

 

กระบือเจ็ดตัว เจ็ดประจัญบาน อดีต หรือข่าวลือ แต่ เจ็ดกระบือ คือเรื่องจริง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 737 หน้า 16

ผู้แต่ง เมย์วิสาข์, นามแฝง ,

 

เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 45-47

ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ,

 

ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: เรื่องเต็ม

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

จำนวนหน้า 1072 หน้า

ผู้แต่ง จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี , องอาจ อินทร์สังข์ , อาภรณ์ ส่งแสง , ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม , มานิดา กาญจนนุกูล ,

 

หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร KU Research Weekly

ชื่อหนังสือ หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ผู้แต่ง สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ ,

 

อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ผู้แต่ง ศรัณย์ จิตรสิงห์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , กนกวรรณ ถนอมจิตร ,

 

รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

จำนวนหน้า 641 หน้า

ผู้แต่ง อรอุมา เพียซ้าย , เลขา มาโนช ,

 

การเกษตรเชิงบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลกระบือแบบวิถีไทยอย่างพอเพียงและยั่งยืนในบ้านหนองยาท้าว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม: รายงานการวิจัย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง ธนพัฒน์ สุระนรากุล , จิตติยา สุระนรากุล , สมเกียรติ กสิกรานันท์ , เสาวคนธ์ เหมวงษ์ , ศรชัย คงสุข , วัชรินทร์ เขียวไกร , อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ , เนียม คำมูลตรี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University