เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,952 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 265 รายการ   
 

ค. ควายใช้งาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ค. ควายใช้งาน

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปศุสัตว์: ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่: โคนม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โคและกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญในรอบปี 2523

ชื่อหนังสือ โคและกระบือ

จำนวนหน้า หน้า 55-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Khon Kaen University Pasture improvement project: 1981-82 Annual report

ชื่อหนังสือ Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

จำนวนหน้า หน้า 4-7

ผู้แต่ง Shelton, H.M. ,

 

โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการเพาะเลี้ยงโคเนื้อ และโคงาม

ชื่อหนังสือ โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนหน้า 123 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

Forecasting of buffalo milk in a Brazilian diary using the ARIMA model

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 201-213

ผู้แต่ง Lara Moura Silva Saude , Gustavo Teodoro Gabriel , Pedro Paulo Balestrassi ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 265 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University