การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   
 

ประมวลบทความทางวิชาการด้านห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ทางการเกษตร 2530-2542

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ,

 

การศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการอาหารสำหรับโค-กระบือของเกษตรกรพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) suppl. 2 หน้า 795-800

ผู้แต่ง สินีนาฏ พลโยราช , กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ , รณชัย สิทธิไกรพงษ์ , ชนาธิป ธรรมการม , อำพล กล่อมปัญญา , ณหทัย วิจิตรโรทัย , จรรยา คงฤทธิ์ ,

 

โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บ้านควาย โดดเด่นด้านการใช้ควายช่วยทำนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 145-149

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เลี้ยงควายแบบประณีต สูตรศูนย์วิจัยฯ ปศุสัตว์ที่ 4 สารคาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 619 หน้า 81-83

ผู้แต่ง ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ ,

 

ปศุสัตว์เดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเอามาเลี้ยงโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 152 หน้า 46-47

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร นิตยสารสร้างเงิน สร้างงาน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 137 หน้า 36-39

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 46-47

ผู้แต่ง ปานทิพย์ ขันวิชัย ,

 

กรมปศุสัตว์สร้างฟาร์มต้นแบบ โครงการธนาคารโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 61 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University