เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   
 

การแพ้วัคซีนในสัตว์: ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ: โคต้นน้ำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ , มนัสนันท์ กองแก้ว , ปริภาคย์ เรืองเทพ , ชานนท์ เอื้อเฟื้อ , บุุษรินทร์ ปิ่นทอง , มนัชญา วงศ์ศรี , กรรณิการ์ บุตรคำ , ปรารถนา สุทาวัน ,

 

คู่มือการจัดประกวดควายไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ , เยาวลักษณ์ เลไพจิตร , จิรัสย์ชา กองแก้ว , เฉลิมพล มหามาตร ,

 

โครงสร้างของแม่ควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 73 หน้า 102-105

ผู้แต่ง ไม้บรรทัดยาง ,

 

ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2553

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ,

 

การฝึกคนและฝึกควายไถนา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล , ทศพร ศรีศักดิ์ , กิตติ กุบแก้ว , สุพจน์ ศรีสร้อย ,

 

คู่มือการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2549

ผู้แต่ง กัญญา สุวินทรากร , สินสมุทร นิลฉวี , วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ , วันชัย ตีรถะวรวรรณ , สุรพัฒน์ เลาหวณิช , สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล , สมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ , รัชนี อัตถิ , ก่อเกียรติ ม่วงไทย , บัณฑิต มีโชคสม ,

 

คู่มือการเลี้ยงกระบือ: เอกสารคำแนะนำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2549

ผู้แต่ง อัญชลี ณ เชียงใหม่ , สุพรชัย ฟ้ารี , วัชระ ศิริตันติ์ ,

 

การดูแลสุขภาพโค-กระบือ: เอกสารคำแนะนำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2548

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University