ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   
 

การจับบังคับสัตว์: สำหรับนายสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2557

ผู้แต่ง วิราช นิมิตสันติวงศ์ , โสภา สอนดี , ปารียา อุดมกุศลศรี , สันติ แก้วโมกุล , สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ , ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ,

 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ,

 

การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2549

ผู้แต่ง เมธา วรรณพัฒน์ ,

 

เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร การชันสูตรซากสัตว์

ชื่อหนังสือ เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

จำนวนหน้า 287 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉริยา ไศละสูต ,

 

พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร เอกสารการสอนชุดวิชา การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ หน่วยที่ 1-7

ชื่อหนังสือ พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

จำนวนหน้า 328

ผู้แต่ง วินัย ประลมพ์กาญจน์ , ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

การผสมเทียม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2530

ผู้แต่ง พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ,

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2528

ผู้แต่ง กระจ่าง วิสุทธารมณ์ , กัญจนะ มากวิจิตร์ , กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ , ทองยศ อเนกะเวียง , สุภาพร อิสริโยดม , ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. ,

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2528

ผู้แต่ง ชวนิศดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. , สุภาพร อิสริโยดม , ทองยศ อเนกะเวียง , กษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ , กัญจนะ มากวิจิตร์ , กระจ่าง วิสุทธารมณ์ ,

 

โคเนื้อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2526

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี ,

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2518

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University