ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,166 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,475 รายการ   
 

การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

จำนวนหน้า 48 หน้า

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , วีระพล จันทร์สวัสดิ์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

ชื่อหนังสือ งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง ยันต์ สุขวงศ์ , วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร , มาลี อภิเมธีธำรง , กมล ฉวีวรรณ ,

 

การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา , สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล , ศรเทพ ธัมวาสร , วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ ,

 

สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นิยดา พันธ์สวัสดิ์ , สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ , พิจิตรา เหลาทอน ,

 

แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-184

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , นิยดา พันธ์สวัสดิ์ ,

 

การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , พิชิต ชูเสน , ฉลองชัย ชุ่มชื่น ,

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,475 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University