บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,122 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 821 รายการ    
 

การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา , สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล , ศรเทพ ธัมวาสร , วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ ,

 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

จำนวนหน้า หน้า 11: 1-7

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

 

กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

จำนวนหน้า หน้า 2

ผู้แต่ง นิสิต ตั้งตระการพงษ์ ,

 

รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

จำนวนหน้า หน้า 6

ผู้แต่ง มานิตย์ ชนิตรวงศ์ , บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

จำนวนหน้า ตอนที่ 5

ผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ส่งประเสริฐ , ทศชัย เวียนสิน , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

จำนวนหน้า หน้า 5

ผู้แต่ง อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ,

 

ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

จำนวนหน้า หน้า 4

ผู้แต่ง มณีวรรณ กมลพัฒนะ , อังกร กมลพัฒนะ ,

 

การศึกษาทางชีวมิติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในควายปลักไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาทางชีวมิติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในควายปลักไทย

จำนวนหน้า หน้า 3

ผู้แต่ง เทอด เทศประทีป , ชัยณรงค์ โลหชิต , ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ ,

 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

จำนวนหน้า หน้า 13: 1-12

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

จำนวนหน้า หน้า 12: 1-16

ผู้แต่ง สุรศักดิ์ จำหมาย , อภิชัย รัตนวราหะ , จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 821 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University