ผลงาน :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การสนับสนุนโครงการเลี้ยงโคเนื้อของ ธกส.

ผู้แต่ง อำนวย หมวดมณี

ปีพิมพ์   2537

แนวทางการดำเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.

ผู้แต่ง วิชิต เตโชติรส , วิทยา เจียรพันธุ์

ปีพิมพ์   2538

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ผู้แต่ง อภิญญา จุฑางกูร

ปีพิมพ์   2546

  ผลงานล่าสุด

การผลิตผลสดสตรอเบอรี่นอกฤดู: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามโครงการวิจัยที่ 3130 (1) งบประมาณปี 2541

ผู้แต่ง ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , บัวบาง ยะอูป , เกียรติ จินาอิ , ...

ปีพิมพ์   2541

การปลูกสตรอเบอรี่

ผู้แต่ง ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , พูนสุข คำภา , อุดม พรหมตัน , ...

ปีพิมพ์   2543

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University