ผลงาน :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การสนับสนุนโครงการเลี้ยงโคเนื้อของ ธกส.

ผู้แต่ง อำนวย หมวดมณี

ปีพิมพ์   2537

แนวทางการดำเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.

ผู้แต่ง วิชิต เตโชติรส , วิทยา เจียรพันธุ์

ปีพิมพ์   2538

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานล่าสุด

การลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มตลาดข้าวเหนียว กข 6

ผู้แต่ง วิรุฒ มณีวรรณ , เกศสุคนธ์ มณีวรรณ

ปีพิมพ์   2562

คู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม: โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ปี 2540-2544

ผู้แต่ง อุดร เสนากัสป์ , ศิริพงษ์ แสนโภชน์ , สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ , ...

ปีพิมพ์   2539

การผลิตผลสดสตรอเบอรี่นอกฤดู: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามโครงการวิจัยที่ 3130 (1) งบประมาณปี 2541

ผู้แต่ง ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , บัวบาง ยะอูป , เกียรติ จินาอิ , ...

ปีพิมพ์   2541

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University