ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเกษตร

AGRIS

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมงานวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 9 ล้านรายการ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลมากกว่า 350 ราย ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร ศูนย์วิจัยด้านการเกษตร ทั้งองค์กรในระบบชาติและนานาชาติ จากกว่า 140 ประเทศ ได้รับการสนับสนุนและดูแลโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ประกอบด้วยผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นผลงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมท้งัหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และการวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชดําริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อให้เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน มูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตร รวมท้ังเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเลือก อ่านหนังสือได้จากทุกที่และทุกเวลา

ฐานข้อมูลควาย

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควายทั้งในและต่างประเทศ จากหนังสือ วารสาร วิจัย เอกสารการประชุม สัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม และบทความฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

เป็นฐานข้อมูลที่แสดงผลงานวิจัย และบทความรู้เรื่องข้าวและชาวนาไทยโดยรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา วารสารและบทความรู้ทั่วไป ให้บริการเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศ!! ปิดบริการฐานข้อมูลต่างประเทศ เนื่องจากสิ้นสุดกำหนดการให้สิทธิ์บริการจากเจ้าของฐานข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลในประเทศ ยังคงให้บริการตามปกติ