ผลงาน :

  ผลงานล่าสุด

Development of reduced-fat salad dressing using pectins from banana peel as fat replacers

ผู้แต่ง Nitjaree Maneerat , Nattapol Tangsuphoom , Anadi Nitithamyong , ...

ปีพิมพ์   2557

ผลของสารกันหืน butylated hydroxytoluene และ ethoxyquin ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสะสมในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamai, Boone)

ผู้แต่ง จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ , ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ , วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ , ...

ปีพิมพ์   2563

ผลของการใช้ฟองแก๊สขนาดไมโครในกระบวนการล้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด

ผู้แต่ง ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วรรณี ฉินศิริกุล , ...

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University