การต้านทานสารเคมี propiconazole ของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่เขตภาคกลาง

รายละเอียด

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • H20-โรคพืช

 • ข้าว;ข้าวนาชลประทาน;สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา;การควบคุมโรค;คุณสมบัติของสารกำจัดศัตรูพืช;เชื้อรา;Oryza sativa;โพรพิโคนาโซล;

 • Rice;Irrigated rice;Fungicides;Disease control;Pesticidal properties;Fungi;Oryza sativa;Propiconazole;

 • Rice;Bipolaris oryzae;การต้านทานสารเคมี;โรคใบจุดสีน้ำตาล;Propiconazole

 • Bipolaris oryzae;Fungicide resistance;Rice brown spot;Propiconazole

 • RIC021004

 • [1] สิทธ์ ใจสงฆ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] วันพร เข็มมุกด์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [5] คนึงนิจ ศรีวิลัย (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sith Jaisong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Rasamee Dhitikiattipong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Witchuda Rattanakarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [4] Wanporn Khemmuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [5] Kanuengnij Srivilai (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

161 139

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University