ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

การศึกษาปัจจัยการละลายได้ในน้ำของสารประกอบรวมกลุ่มฟีนอลลิคที่ละลายน้ำในข้าว

ผู้แต่ง กิตติทัต ทานท่า , สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ , มาลิน จุลศิริ , ...

ปีพิมพ์   2555

บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์

ปีพิมพ์   2555

การต้านทานสารเคมี propiconazole ของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่เขตภาคกลาง

ผู้แต่ง สิทธ์ ใจสงฆ์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ...

ปีพิมพ์   2555

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง

ผู้แต่ง ศศิธร วงศ์เรือง , ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

ปีพิมพ์   2553

การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

ผู้แต่ง วันพร เข็มมุกด์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ...

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University