ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

ผลของระยะเวลาในการงอกและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติเนื้อสัมผัสและคุณภาพของข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง ธัชพล จุ้งเจริญ , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , ...

ปีพิมพ์   2555

ผลของสารละลายเบสต่อลักษณะของข้าวเหนียวหุงสุก

ผู้แต่ง กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์ , สุกัญญา อานุภาพสโมสร , กัญญารัตน์ รี้พลกุล , ...

ปีพิมพ์   2555

ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว

ผู้แต่ง พรทิพย์ ศรีมงคล , ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช , วิมลนันทน์ กันเกตุ , ...

ปีพิมพ์   2555

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง

ผู้แต่ง ศศิธร วงศ์เรือง , ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

ปีพิมพ์   2553

การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

ผู้แต่ง วันพร เข็มมุกด์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ...

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University