มูลนิธิข้าวไทย
ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ , สุจินต์ จินายน

ปีพิมพ์   2558

ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด

ผู้แต่ง สุนทรี เพ็ชรดี , วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ , วรกิจ เชิดชูธรรม , ...

ปีพิมพ์   2555

ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว

ผู้แต่ง พรทิพย์ ศรีมงคล , ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช , วิมลนันทน์ กันเกตุ , ...

ปีพิมพ์   2555

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

ผู้แต่ง วันพร เข็มมุกด์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ...

ปีพิมพ์   2553

มะลิโกเมนสุรินทร์และมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเจ้าหอมต่างสีีของดีอีสาน

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี , พัชราภรณ์ รักชุม , พีระยศ แข็งขัน , ...

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University