ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (82)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (9)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (33)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (4)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (226)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,085)

   การอารักขาพืช (394)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (10)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (10)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (0)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (106)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (106)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (154)

   โภชนาการของมนุษย์ (3)

   มลภาวะ (2)

   ระเบียบวิธีวิจัย (85)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

รายงานประจำปี 25-- บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

การประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย: รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6: โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ผู้แต่ง ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ , เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ , วีระพล พลรักดี , ...

ปีพิมพ์   2551

การปลูกอ้อย

ผู้แต่ง โกศล หาญอาษา

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

วารสารอ้อยและน้ำตาลไทย

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2542

  ผลงานล่าสุด

โครงการปรับปรุงระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย: รายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , สมเกียรติ วันทะนะ , สากล สถิตวิทยานันท์ , ...

ปีพิมพ์   2548

รวบรวมและวิเคราะห์: กฎหมายอ้อยและน้ำตาลไทย

ผู้แต่ง ฉัตร ช่ำชอง

ปีพิมพ์   2529

Research advances in sugarcane downy mildew of corn in Taiwan

ผู้แต่ง Sun, M. H. , Chang, S. C. , Tseng, C. M. , ...

ปีพิมพ์   2519

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University