การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว

รายละเอียด

 • วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • Bulletin of The Department of Medical Sciences (Thailand)

 • Jul-Sep 2557

 • ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 หน้า 135-143

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • เส้นก๋วยเตี๋ยว;สิ่งแปลกปลอม;การประเมินความเสี่ยง;การปนเปื้อน;สุขลักษณะการผลิต;การควบคุม คุณภาพวัตถุดิบ

 • TAB000125580281

 • [1] ทนงพันธ์ สัจจปาละ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)
  [2] ขันทอง เพ็ชรนอก (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)
  [3] ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)
  [4] กนกวรรณ ตุ้นสกุล (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)

 • [1] Tanongpan Satjapala (Department of Medical Sciences, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Quality and Safety of Food)
  [2] Kuntong Pednog (Department of Medical Sciences, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Quality and Safety of Food)
  [3] Kokeiat Sarttarin (Department of Medical Sciences, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Quality and Safety of Food)
  [4] Kanogwan Toonsakool (Department of Medical Sciences, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Quality and Safety of Food)

การอ้างอิง

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th