คู่มือการทำเกษตรอินทรีย์จาก...ประสบการณ์(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน)

รายละเอียด

 • คู่มือการทำเกษตรอินทรีย์จาก...ประสบการณ์(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน)

 • 2549

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • ISBN 974-403-357-6

 • ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

 • กรุงเทพฯ

 • 274 หน้า

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • เกษตรอินทรีย์;เกษตรกรรมทางเลือก;เกษตรยั่งยืน;ปุ๋ยหมัก;พืชสมุนไพร;การป้องกันกำจัดแมลง;การทำปุ๋ยหมัก;อินทรียวัตถุในดิน;การเพิ่มผลผลิต;การคัดเลือก;ข้าว;

 • Organic agriculture;Alternative agriculture;Subsistence farming;Composts;Drug plants;Insect control;Composting;Soil organic matter;Yield increases;Selection;Rice;

 • เกษตรอินทรีย์;เกษตรทางเลือก;เกษตรยั่งยืน;เกษตรชีวภาพ;น้ำหมักชีวภาพ;ปุ๋ยหมัก;พืชสมุนไพร;ข้าว;การกำจัดแมลงศัตรูพืช;ปุ๋ยหมักชีวภาพ;อินทรียวัตถุในดิน;การเพิ่มผลผลิต;การคัดเลือกพันธุ์

 • TAB000025500643

การอ้างอิง

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th