คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม

รายละเอียด

 • วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

 • KMUTT Research And Development Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2547

 • ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 หน้า 357-374

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;แป้งข้าวเจ้า;การผลิต;การโม่เปียก;การโม่แห้ง;คุณสมบัติทางเคมี;คุณสมบัติทางกายภาพ;คุณสมบัติทางรีโอโลจี;ขนาดอนุภาค;ความเสียหายของแป้ง;ระดับอุตสาหกรรม

 • ORY020499

 • [1] สวนิต อิชยาวณิชย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร)
  [2] มณฑิรา นพรัตน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร)
  [3] พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)

 • [1] Sawanit Aichayawanich (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Food Engineering)
  [2] Montira Nopharatana (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Food Engineering)
  [3] Punchira Vongsawasdi (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)

การอ้างอิง

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th