การผลิตเบียร์จากข้าวไทย

รายละเอียด

 • การผลิตเบียร์จากข้าวไทย

 • Beer production from Thai rice

 • 2551

 •   อุลัยวรรณ์ อุสันสา

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัณฑิตวิทยาลัย

 • นครราชสีมา

 • 165 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Oryza sativa;พันธุ์;เบียร์;เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;การแช่;กระบวนการผลิต;การหมัก;อุณหภูมิ;ผลิตภัณฑ์;

 • Oryza sativa;Varieties;Beers;Alcoholic beverages;Processed products;Soaking;Processing;Fermentation;Temperature;Products;

 • ข้าว;ข้าวไทย;พันธุ์หอมดอกมะลิ 105;พันธุ์ปทุมธานี 60;พันธุ์ข้าวเจ้าดำ;พันธุ์กข 6;พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง;พันธุ์ข้าวเหนียวดำ;เบียร์;การผลิต;การหมัก;เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์;อุณหภูมิ;การแช่เมล็ดข้าว;ผลิตภัณฑ์

 • Rice;Varieties;Beers;Alcoholic beverages;Processed products;Soaking;Processing;Fermentation;Temperature;Products

 • ORY020554

 • [1] อุลัยวรรณ์ อุสันสา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • [1] Ulaiwan Usansa (Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima (Thailand). Institute of Agricultural Technology. School of Biotechnology)

การอ้างอิง

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th