ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ 2 0 ดู
2 กชกร ลาภมาก 1 507 ดู
3 กฐิน ตรัยตรึงตรีคูณ 1 433 ดู
4 กณิตา ธนเจริญชณภาส 1 297 ดู
5 กณิษฐา สังคะหะ 1 0 ดู
6 กนก รัตนะกนกชัย 2 193 ดู
7 กนก ฤกษ์เกษม 8 271 ดู
8 กนก วงษ์ตระหง่าน 1 268 ดู
9 กนก สงวนวงศ์ 1 224 ดู
10 กนก อุไรสกุล 2 0 ดู
11 กนกกาญจน์ วรวุฒิ 1 235 ดู
12 กนกกานต์ วีระกุล 2 195 ดู
13 กนกจันทร์ สุขมะโน 1 267 ดู
14 กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์ 1 0 ดู
15 กนกพร บุญญะอติชาติ 2 281 ดู

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th