ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 ผลของซัลเฟตและยูเรียต่อการผลิตก๊าซมีเทนในดินนาภายใต้สภาพการบ่มดินในห้องปฏิบัติการ 22 ส.ค. 2562
2 ภาวะโลกร้อนกับงานวิจัยในนาข้าว 22 ส.ค. 2562
3 สมรรถนะการผลิตของโคพื้นเมืองไทยที่ได้รับหญ้ารูซี่แห้งหรือฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบหลัก 22 ส.ค. 2562
4 Impacts of combined seed supply system in ensuring seed quality of rice sector in southern region of Sri Lanka 22 ส.ค. 2562
5 พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างการปลูกข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วและความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกอ้อย 22 ส.ค. 2562
6 การปรับปรุงดินก่อนปลูกอ้อยโดยใช้ประโยชน์จากวัชพืชในธรรมชาติ และวัสดุหรือพืชบำรุงดินชนิดต่างๆ 22 ส.ค. 2562
7 อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ในจังหวัดมหาสารคาม 22 ส.ค. 2562
8 ประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ส.ค. 2562
9 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารในปลาโมง ด้วยวิธี In vitro protein digestibility 22 ส.ค. 2562
10 ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม 22 ส.ค. 2562
11 อิทธิพลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และการปลดปล่อยแก๊สมีเทน 22 ส.ค. 2562
12 การใช้ข้อมูล RADARSAT-1 SAR (standard mode) เพื่อทำแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 ส.ค. 2562
13 ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ 22 ส.ค. 2562
14 Factors influencing the decline of traditional cross-stream earthen weir (Thamnop) irrigation in northeast Thailand: Comparison of a still-functioning and an abandoned thamnop in two villages in Surin province 22 ส.ค. 2562
15 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศข้าวไร่ ที่อำภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 22 ส.ค. 2562
  

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th