ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 คู่มือการทำเกษตรอินทรีย์จาก...ประสบการณ์(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน) 4039
2 การเปลี่ยนแปลงประชากรของหนูสวนในนาข้าว 1866
3 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย 1179
4 ใส่เกลือในนาข้าว ผิดหรือถูก 1100
5 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม 1098
6 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบอินทรีย์ในนาข้าว 705
7 คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวต้นทุนต่ำ 568
8 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียว 548
9 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อลดการสูญเสีย 470
10 การขยายพันธุ์ข้าว 466
11 การเสริมยูเรีย-กากน้ำตาลและใบกระถิน-กากน้ำตาล ในฟางข้าวสำหรับโคนมในฤดูแล้ง 391
12 วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย: การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง 382
13 ฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากฟางข้าว 343
14 ทิศทางการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคต 328
15 เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 283
  

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th