ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 คู่มือการทำเกษตรอินทรีย์จาก...ประสบการณ์(ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน) 2971
2 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย 924
3 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม 831
4 การเปลี่ยนแปลงประชากรของหนูสวนในนาข้าว 770
5 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบอินทรีย์ในนาข้าว 666
6 ใส่เกลือในนาข้าว ผิดหรือถูก 634
7 คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวต้นทุนต่ำ 502
8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อลดการสูญเสีย 410
9 การขยายพันธุ์ข้าว 368
10 วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย: การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง 349
11 การเสริมยูเรีย-กากน้ำตาลและใบกระถิน-กากน้ำตาล ในฟางข้าวสำหรับโคนมในฤดูแล้ง 348
12 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียว 270
13 ฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากฟางข้าว 248
14 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การทำข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 205
15 เครื่องจักสานภาคเหนือ 202
  

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th