ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (294)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (42)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (227)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (35)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,719)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,956)

   การอารักขาพืช (1,747)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (451)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (325)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (92)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (552)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (639)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,103)

   โภชนาการของมนุษย์ (53)

   มลภาวะ (96)

   ระเบียบวิธีวิจัย (93)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผลิตเบียร์จากข้าวไทย

ผู้แต่ง อุลัยวรรณ์ อุสันสา

ปีพิมพ์   2551

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง สวนิต อิชยาวณิชย์ , มณฑิรา นพรัตน์ , พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , ...

ปีพิมพ์   2547

  ผลงานล่าสุด

ผลของสมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง กันณิการ์ วางลำ , ศิริพร ไชยศิลป์ , อภิเดช หนูมา , ...

ปีพิมพ์   2553

Radio frequency heat treatment for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105

ผู้แต่ง Wornwimol Wangspa , Yaowaluk Chanbang , Suchada Vearasilp , ...

ปีพิมพ์   2558

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผู้แต่ง ทนงพันธ์ สัจจปาละ , ขันทอง เพ็ชรนอก , ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ , ...

ปีพิมพ์   2557

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th