ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (299)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (239)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,777)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,105)

   การอารักขาพืช (1,781)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (463)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (97)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (649)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การเปลี่ยนแปลงประชากรของหนูสวนในนาข้าว

ผู้แต่ง ทักษิณ อาชวาคม , ประจง สุดโต , สุทธิชัย สมสุข , ...

ปีพิมพ์   2526

การผลิตเบียร์จากข้าวไทย

ผู้แต่ง อุลัยวรรณ์ อุสันสา

ปีพิมพ์   2551

  ผลงานล่าสุด

การผลิตผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าว

ผู้แต่ง สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด

ปีพิมพ์   2556

การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

ผู้แต่ง ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , คมจักร บริรักษ์ , ...

ปีพิมพ์   2559

โครงการ อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง นิพนธ์ พัวพงศกร , บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล , ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ , ...

ปีพิมพ์   2556

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th