ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ   
 

รายงานผลการสำรวจพืชเศรษฐกิจ (พืชไร่-พืชสวน) ปีเพาะปลูก ..

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดลำดับความสำคัญของถนนและจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การจัดลำดับความสำคัญของถนนและจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ,

 

การพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร วิศวฯ สร้างสรรค์ ผลงานบริการวิชาการ เสริมสร้างสังคม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง มงคล รักษาพัชรวงศ์ ,

 

Agri-Map แผนที่ชีวิตการเกษตรไทย ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยใช้แผนที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวไทย

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 61 หน้า 28-37

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อวางแผนจัดการการเพาะปลูกข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7: วิศวกรรมความปลอดภัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

ชื่อหนังสือ ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อวางแผนจัดการการเพาะปลูกข้าว

จำนวนหน้า 116 หน้า

ผู้แต่ง ธีร์ ศรีใจน้อย , เสรี เศวตเศรนี ,

 

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา

จำนวนหน้า 528 หน้า

ผู้แต่ง รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม , พิบูลย์ กังแฮ , ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล ,

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลภาพสำหรับประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลภาพสำหรับประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้าว

จำนวนหน้า 528 หน้า

ผู้แต่ง อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , พิเชษฐ์ สืบสายพรหม ,

 

การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-7

ผู้แต่ง วัลลภา อินทรงค์ , วิชัย พันธนะหิรัญ , สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ,

 

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง โอภาส วรวาท , นพดล ประยูรสุข , นพดารา ฟักประเสริฐ , ชิษณุชา บุดดาบุญ , เบญจมาส รสโสภา , กิ่งแก้ว คุณเขต ,

 

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , อมรรัตน์ อินทร์มั่น , นงนุช ประดิษฐ์ , กิ่งแก้ว คุณเขต ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th