มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 97 รายการ   
 

EM บำบัดกลิ่นโรงงานขนมจีนอย่างได้ผล ที่ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 43 หน้า 28-31

ผู้แต่ง ปิยะนัตต์ รุจิรวรรธน์ ,

 

Abatement costs of emissions from burning maize straw in major maize region of China: Balancing food security with the environment

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Lingling Hou , Catherine Keske , Dana Hoag ,

 

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2557

ชื่อหนังสือ การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร

จำนวนหน้า 262 หน้า

ผู้แต่ง นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ , นพพล อรุณรัตน์ ,

 

ย่างก้าวของรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินการกับกัมมันตภาพรังสี: ปลอดภัยจริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 21 หน้า 11-12

ผู้แต่ง พัฒน์พงษ์ บุญเลิศ ,

 

พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง นิสา มีแสง , สุกัญญา องควิวิธสุวร ,

 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน รณรงค์งดการเผาตอซังข้าว ลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 533 หน้า 74-75

ผู้แต่ง พิมพ์ใจ ทรงประโคน ,

 

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวอินทรีย์ที่มีระดับน้ำท่วมขังต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5: การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อหนังสือ การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวอินทรีย์ที่มีระดับน้ำท่วมขังต่างกัน

จำนวนหน้า 289 หน้า

ผู้แต่ง อรรถพล โสภาพงศ์ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , กนกพร บุญส่ง ,

 

ชีพจรภาคการเกษตรไทยภายใต้วิกฤติโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 44-49

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Impact of rice straw addition and soil tillage on density of organic carbon components in paddy soil, the contribution of methane emission into atmosphere and global warming potential

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข.

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 708-717

ผู้แต่ง Patcharee Saenjan , Sirinapa Junthakosin , Duangsamorn Tulaphitak , Ketsuda Dejbhimon ,

 

ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการและเสอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

จำนวนหน้า 202 หน้า

ผู้แต่ง จินตนา ไชยวงศ์ , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , สุกัญญา เทพันดุง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 97 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th