โภชนาการของมนุษย์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ   
 

ผัก ผลไม้ ล้างและต้านพิษ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง น้ำฟ้า อิ่มบุญ, บรรณาธิการ ,

 

หมอเกษตรทองกวาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 686 หน้า 86

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Effects of brown rice and germinated brown rice extracts from Thai rice cultivars (PL2 and KDML105) on adipogenic, adipocytokine and antioxidant genes in 3T3-L1 adipocytes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 79-96

ผู้แต่ง Wajathip Bulanawichit , Thanagon Kirdin , Tantip Boonsong ,

 

ตา ผิว ผม ฟัน กระดูก สุขภาพดีด้วยสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 677 หน้า 78-79

ผู้แต่ง อัญชิษฐา แสงบัว ,

 

Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง Kansuda Wunjuntuk , Jureeporn Nounmusig , Aikkarach Kettawan ,

 

ข้าวธัญพืชอาหารไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 43-47

ผู้แต่ง อารีย์ เชื้อเมืองพาน ,

 

พฤกษาธัญโอสถ ข้าวหลากรส แปรรูปเป็นยา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 617 หน้า 36, 38

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

เมืองแห่งการกินเส้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 602 หน้า 124-125

ผู้แต่ง จิตติมา ผลเสวก ,

 

กินข้าวน้ำพริก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 605 หน้า 34, 121

ผู้แต่ง องอาจ ตัณฑวณิช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th