กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,127 รายการ   
 

ว่าด้วยการทำนาของนานาประเทศและประเทศสยาม (ต่อเล่ม 1 ฉบับ 4 หน้า 313)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 519-527

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Effects of rice varieties and thermal processing on properties of acidified thin-stripe rice noodles in retort pouch

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 128-133

ผู้แต่ง Namfone Lumdubwong ,

 

Medium optimization for lactic acid production by rhizopus oryzae KPS 106 from kitchen refuse syrup

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 229-235

ผู้แต่ง Suthasinee Praneetrattananon , Wakisaka, Minato , Shirai, Yoshihito , Vichien Kitpreechavanich ,

 

Malt and wort characteristics of 42 cereal rice varieties cultivated in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 15-20

ผู้แต่ง Yupakanit Puangwerakul ,

 

Effects of rice bran extract on browning and polyphenol oxidase activity in vegetable and fruit

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 272-278

ผู้แต่ง Chockchai Theerakulkait , Kunnikar Boonsiripiphat ,

 

Properties of frozen rice noodle product: Sen Mee Rad Na

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 294-299

ผู้แต่ง Vipa Surojanametakul , Warunee Varanyanond , Patcharee Tungtrakul ,

 

การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดทอด: การผลิตปาท่องโก๋ขั้นขยายผลในเชิงทางการค้า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ชุดโครงการวิจัยการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2544 โครงการวิจัยรหัส KIP 128.44

ชื่อหนังสือ การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดทอด: การผลิตปาท่องโก๋ขั้นขยายผลในเชิงทางการค้า

จำนวนหน้า 253 หน้า

ผู้แต่ง วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา , กล้าณรงค์ ศรีรอต , ธงชัย สุวรรณสิชณน์ , ฤดี ธีระวนิช , ศรีเวียง ทิพกานนท์ ,

 

การศึกษาความแข็งของเมล็ดข้าวหอมมะลิที่อุณหภูมิห้องแตกต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาความแข็งของเมล็ดข้าวหอมมะลิที่อุณหภูมิห้องแตกต่างกัน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ประสันต์ ชุ่มใจหาญ , สมนึก ชูศิลป์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,127 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th