ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 648 รายการ   
 

ตามเสด็จประพาสเมืองเหนือ ตอนเข้าคลองเมืองสรรค์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 871-889

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Predicting phosphorus buffer coefficients of Thai flooded rice soils using soil properties

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 8-14

ผู้แต่ง Najphak Hongthana , Tasnee Attanandana , Jongruk Chanchareonsook ,

 

ลักษณะน้ำซึมจากเพาะปลูกระดับห้องปฏิบัติการ เมื่อใช้น้ำรดเป็นน้ำทิ้งประเภทต่างๆ กับน้ำธรรมชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ ลักษณะน้ำซึมจากเพาะปลูกระดับห้องปฏิบัติการ เมื่อใช้น้ำรดเป็นน้ำทิ้งประเภทต่างๆ กับน้ำธรรมชาติ

จำนวนหน้า 636 หน้า

ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช , เสนีย์ กาญจนวงศ์ , ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ ,

 

การศึกษาคุณลักษณะน้ำซึมจากแปลงเกษตรกรรมที่เพาะปลูกโดยใช้น้ำบาดาลและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ การศึกษาคุณลักษณะน้ำซึมจากแปลงเกษตรกรรมที่เพาะปลูกโดยใช้น้ำบาดาลและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

จำนวนหน้า 636 หน้า

ผู้แต่ง ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ , เสนีย์ กาญจนวงศ์ , วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช ,

 

การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในข้าว ผักคะน้า กะหล่ำปลีและดินที่ปลูกโดยใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในข้าว ผักคะน้า กะหล่ำปลีและดินที่ปลูกโดยใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่

จำนวนหน้า 636 หน้า

ผู้แต่ง อดุง ศิลป์ประเสริฐ , ทิพวรรณ ประภามณฑล , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร , ธวัชชัย คำรินทร์ , ธีระ เหล่ากุลดิลก , ศักดา พลึงลำภู , เสนีย์ กาญจนวงศ์ ,

 

การจัดการดินหลังน้ำท่วม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ชื่อหนังสือ การจัดการดินหลังน้ำท่วม

จำนวนหน้า 227 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน: รวมเล่มบทความรายการ เล่มที่ 24

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 35

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 648 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th