เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 558 รายการ   
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ , สนอง อมฤกษ์ , ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ ,

 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดิน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ชาญชัย โรจนสโรช , สนอง อมฤกษ์ , จรัล มิศิลา , สมนึก นิยะโต , สุนทร จ้อยพจน์ ,

 

เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง เสกสรร สีหวงษ์ , กิตติเดช โพธิ์นิยม ,

 

การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนในระดับอุตสาหกรรม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนในระดับอุตสาหกรรม

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง อาทิตย์ โคตรสาร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , วารุณี เตีย ,

 

Power requirement of a thai-made rice combine harvester

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง Roongruang Kalsirisilp , Gajendra Singh ,

 

งานสำรวจเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ งานสำรวจเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ไมตรี แนวพานิช , จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ , เวียง อากรชี , วชิรพันธ์ ตันติภูมิอมร , อารีย์ ทิมินกุล , พุธธนันทร์ จารุวัฒน์ , สุภัทร หนูสวัสดิ์ , สุชาติ สูขนิยม ,

 

การทดสอบและประเมินผลเครื่องนวดข้าว สำหรับภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดสอบและประเมินผลเครื่องนวดข้าว สำหรับภาคใต้

จำนวนหน้า หน้า 149-150

ผู้แต่ง ประสาร กระดังงา , สายัณห์ ขาวสะอาด , จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ ,

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องนวดเมล็ดธัญญพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องนวดเมล็ดธัญญพืช

จำนวนหน้า หน้า 148

ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ ศิริชัยมนัส , นพปฎล บุญยก , ประสาร กระดังงา ,

 

การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 528

ชื่อหนังสือ การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า หน้า 191-204

ผู้แต่ง สุกรี นันตะสุคนธ์ , ชาญชัย โรจนสโรช , สมโภชน์ สำราญ ,

 

การทำเครื่องอบเมล็ดข้าวพลังงานแสงอาทิตย์อย่างประหยัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เล่มที่ 3

ชื่อหนังสือ การทำเครื่องอบเมล็ดข้าวพลังงานแสงอาทิตย์อย่างประหยัด

จำนวนหน้า หน้า 147-154

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 558 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th