การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (294)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (42)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (227)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (35)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,719)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,956)

   การอารักขาพืช (1,747)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (451)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (325)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (92)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (552)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (639)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,103)

   โภชนาการของมนุษย์ (53)

   มลภาวะ (96)

   ระเบียบวิธีวิจัย (93)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,592 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 92 รายการ   
 

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 47-55

ผู้แต่ง วิชัย ทัศนานุกุลกิจ ,

 

ปลาโปรตีนเพื่อชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีเพื่อชาวบ้าน เอกสารประกอบการสัมนา สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ชื่อหนังสือ ปลาโปรตีนเพื่อชุมชน

จำนวนหน้า หน้า 11-18

ผู้แต่ง นรีกุล ตั้งวัชรพงศ์ ,

 

การเลี้ยงปลากินพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

นิเวศน์วิทยาของ BGA ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ปุ๋ยชีวภาพ

ชื่อหนังสือ นิเวศน์วิทยาของ BGA ในนาข้าว

จำนวนหน้า 285 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

นิล 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: งานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ชื่อหนังสือ นิล 4.0

จำนวนหน้า 107 หน้า

ผู้แต่ง วราห์ เทพาหุดี ,

 

กุ้งขาว 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: งานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ชื่อหนังสือ กุ้งขาว 4.0

จำนวนหน้า 107 หน้า

ผู้แต่ง วราห์ เทพาหุดี ,

 

บทสรุปผลวิจัยกุ้งก้ามแดง สัตว์ต่างถิ่นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กุ้งไทย

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 175 หน้า 128-130

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กุ้งก้ามแดงในนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 601 หน้า 81-82

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว อาชีพทางเลือกชาวนาไทยในยามราคาข้าวตกต่ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร นิตยสารเกษตรโฟกัส

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 33 หน้า 34-36

ผู้แต่ง สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ,

 

Effect of rice bran replacement by corn meal on growth, feed utilization of black carp (Mylopharyngodon piceus)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 1595 หน้า

ผู้แต่ง Tran Quang Hung , Tran Thi Nang Thu , Mintra Seel-audom ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 92 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th