สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (294)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (42)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (227)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (35)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,719)

   พืชศาสตร์และการผลิต (6,956)

   การอารักขาพืช (1,747)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (451)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (325)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (92)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (552)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (639)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,103)

   โภชนาการของมนุษย์ (53)

   มลภาวะ (96)

   ระเบียบวิธีวิจัย (93)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,592 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 325 รายการ   
 

Protein bioavailability-lowering in rats fed high dietary fiber from cereal and Nata De Coco

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Wanpen Mesomya , Yaovadee Cuptapun , Duangchan Hengsawadi , Plernchai Tangkanakul , Sureepan Boonvisut , Somsri Poosimuang ,

 

สูตรอาหารไก่ไข่ ยุครำกากถั่วเหลืองแพง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 92 หน้า 69-72

ผู้แต่ง เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ,

 

การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

จำนวนหน้า หน้า 203-208

ผู้แต่ง อนุชา ศิริ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

จำนวนหน้า หน้า 125-144

ผู้แต่ง จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยน้ำกากผงชูรสเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยน้ำกากผงชูรสเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ คงสินธุ์ , สมเกียรติ ประสานพานิช , พงศ์ธร คงมั่น ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 325 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th