การทำป่าไม้

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร KU สร้างสรรค์ข้าวไทย ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว

จำนวนหน้า 240 หน้า

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , สุธีรา วิทยากาญจน์ ,

 

ผลของระยะห่างระหว่างต้นต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 13-23

ผู้แต่ง บพิตร เกียรติวุฒินนท์ ,

 

การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ตามแนวรั้ว และบริเวณหน้าบ้าน-หลังบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 24-30

ผู้แต่ง เริงชัย เผ่าสัจจ ,

 

การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 31-37

ผู้แต่ง พิรัตน์ นาครินทร์ ,

 

ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 60-71

ผู้แต่ง รุ่งเรือง พูลศิริ , พิธีกร สุภาวงศ์ , นิติกร กวนคอนสาร ,

 

Guidelines and policies of by-products exploitation

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2540

ผู้แต่ง Mostafa Abdollahpour ,

 

ความเคลื่อนไหวเพื่อรักษ์ป่าชุมชนของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2534

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ความเคลื่อนไหวเพื่อรักษ์ป่าชุมชนของประเทศไทย

จำนวนหน้า 170 หน้า

ผู้แต่ง วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th