วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 461 รายการ   
 

Changes in lipid components, physical properties and pasting behaviour of brown rice cv. Khao Dawk Mali during aging

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 194-199

ผู้แต่ง Lamul Wiset , Songsin Potchanachai , Jirasak Kongkiattikajorn ,

 

Roles of storage temperature and time on starch components and physicochemical properties in the aging of rice cv. Khao Dawk Mali

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 218-222

ผู้แต่ง Sunee Sermsirisophon , Jirasak Kongkiattikajorn ,

 

การเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในโรงเก็บสำเร็จรูปเพื่อป้องกันกำจัดแมลง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในโรงเก็บสำเร็จรูปเพื่อป้องกันกำจัดแมลง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ณัฐพล ภูมิสะอาด , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อภิชิต เทอดโยธิน ,

 

การอบแห้งข้าวกล้อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การอบแห้งข้าวกล้อง

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง กริช เจียมจิโรจน์ , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สมบูรณ์ เวชกามา ,

 

การแปรปรวนของน้ำหนักข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประมวล เสตะรัต ,

 

การแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สิริพันธุ์ จุลกรังคะ ,

 

การเปรียบเทียบการวัดระดับการสีของข้าวสารวิธีต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/1-3 กุมภาพันธ์ 2525

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบการวัดระดับการสีของข้าวสารวิธีต่างๆ

จำนวนหน้า หน้า 16-24

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อุไรวงศ์ , งามชื่น คงเสรี , สถาพร ไวทยการ ,

 

การเปรียบเทียบ การวัดระดับการสีข้าวสารวิธีต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองแผนงาน กองการข้าว

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบ การวัดระดับการสีข้าวสารวิธีต่างๆ

จำนวนหน้า หน้า 100

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ อุไรรงค์ , งามชื่น คงเสรี , สถาพร ไวทยการ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 461 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th