การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,779 รายการ   
 

เพลี้ยกระโดดข้าวสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) *homoptera: delphacidae) และตัวเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ เพลี้ยกระโดดข้าวสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) *homoptera: delphacidae) และตัวเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

ศักยภาพในการผลิตแบคทีเรียไอเอสอาร์ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ในรูปสูตรผง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ชื่อหนังสือ ศักยภาพในการผลิตแบคทีเรียไอเอสอาร์ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ในรูปสูตรผง

จำนวนหน้า ไม่ปรากฎเลขหน้า

ผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ปรีชา , สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สุพจน์ กาเซ็ม ,

 

การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ศัตรูข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ศัตรูข้าว

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเปลี่ยนแปลงประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบางท้องที่ในภาคกลาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบางท้องที่ในภาคกลาง

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง ปรีชา วังศิลาบัตร ,

 

การศึกษาการเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้กับดักทางอากาศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การศึกษาการเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้กับดักทางอากาศ

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิม สินธุเสก , คลาด แสงแก้ว ,

 

การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยใช้กับดักถังน้ำสีเหลือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยใช้กับดักถังน้ำสีเหลือง

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง สุวัฒน์ รวยอารีย์ ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของมวนเขียวดูดไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในห้องปฏิบัติการ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การศึกษาประสิทธิภาพของมวนเขียวดูดไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในห้องปฏิบัติการ

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง เรวัต ภัทรสุทธิ ,

 

การศึกษาการใช้ศัตรูธรรมชาติระยะเริ่มแรกเข้านาร่วมกับการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต (บูโปรฟิซิน) ในการบริหารเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสานในนาราษฎร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การศึกษาการใช้ศัตรูธรรมชาติระยะเริ่มแรกเข้านาร่วมกับการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต (บูโปรฟิซิน) ในการบริหารเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสานในนาราษฎร์

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิม สินธุเสก ,

 

การศึกษาประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับต่าง ๆ ศัตรูธรรมชาติและผลเสียหายของผลผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล: โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิก ปี พ.ศ. 2534-2539

ชื่อหนังสือ การศึกษาประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับต่าง ๆ ศัตรูธรรมชาติและผลเสียหายของผลผลิตข้าว

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิม สินธุเสก , คลาด แสงแก้ว , ชีวสุทธิ์ ช่อทิพย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,779 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th