พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 7,093 รายการ   
 

งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเหลื่อมฤดูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตำบลบางแพ จ.ราชบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเรื่องระบบการปลูกพืช การสัมมนาครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชเหลื่อมฤดูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตำบลบางแพ จ.ราชบุรี

ผู้แต่ง จินดารัฐ วีระวุฒิ , อิสรา สุขสถาน , อภิพรรณ พุกภักดี ,

 

การปรับปรุงบำรุงดินป่าเลน เพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก 1. อิทธิพลของเกลือแกงต่อการเจริญเติบโตของข้าวบางพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงบำรุงดินป่าเลน เพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก 1. อิทธิพลของเกลือแกงต่อการเจริญเติบโตของข้าวบางพันธุ์

ผู้แต่ง วิสุทธิ์ วีรสาร , ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

Early maturity as a trial for upland crops in rice-based farming systems

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Peerasak Srinives ,

 

Utilization of organic wastes from the rice soybean sequential cropping system in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Supamard Panichsakpatana , Suthep Thongpae , Wiroj Wajananawat , Chairerk Suwannarat ,

 

Utilization of waste water from paper mulberry paper industry for rice production on acid sulfate soils

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Jongruk Chanchareonsook , Supamard Panichsakpatana , Chairerk Suwannarat , Nirachara Pinestsatien ,

 

Utilization of KOH-pulping waste water as a source of potassium for paddy

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Jongruk Chanchareonsook , Supamard Panichsakpatana , Chairerk Suwannarat , Namtip Puangraya ,

 

ว่าด้วยการทำนาของนานาประเทศและประเทศสยาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 14-18

ผู้แต่ง โยโกตา, เอช. ,

 

รายงานการเพาะปลูกประจำเดือนมีนาคม ร.ศ. 129

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 78-79

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ว่าด้วยการทำนาของนานาประเทศและประเทศสยาม (ต่อเล่ม 1 หน้า 18)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 113-117

ผู้แต่ง โยโกตา, เอช. ,

 

รายงานการเพาะปลูกประจำเดือนเมษายน ศก 130

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร ประกอบกสิกรรม

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 176-182

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 7,093 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th