การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 15,906 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (297)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (44)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (238)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (38)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,776)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,093)

   การอารักขาพืช (1,779)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (461)

   การทำป่าไม้ (7)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (336)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (95)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (558)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (648)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,127)

   โภชนาการของมนุษย์ (58)

   มลภาวะ (97)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 38 รายการ   
 

กฎระเบียบใหม่การส่งออกข้าวไปจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 123-126

ผู้แต่ง นพรัตน์ บัวหอม ,

 

ข้าวในกฎหมายโบราณล้านนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 70-75

ผู้แต่ง สุนทร คำยอด ,

 

6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , สุดสาย ตรีวานิช ,

 

รู้เท่าทันกฎระเบียบการนำเข้าข้าวของประเทศจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 175-178

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงาน APTERR ศูนย์กลางเพื่อการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร ข้าวเศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 71 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พิธีสารข้าว ข้อกำหนดส่งออกข้าวไทยไปจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 41 หน้า 44-46

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ข้อกำหนดการซื้อขายข้าวไทยไปจีน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 40 หน้า 20-23

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ภูอัคนี ข้าวของดี ภูเขาไฟบุรีรัมย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 40 หน้า 24-25

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

ทิศทางการดำเนินงานกรมการข้าว ปี 2560

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 38 รายการ   

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th